Dane kontaktowe

Car Project

NIP: 6782802253

tel: 726227776
e-mail: sklep@car-project.pl

Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.car-project.pl

Właścicielem sklepu www.Car-Project.pl jest firma „Car-Project” z siedzibą w Krakowie.

NIP: 6782802253

REGON: 122849778

Numer konta: 58 1050 1445 1000 0091 3549 4988

Firma wystawia paragon lub fakturę VAT (na życzenie klienta).

1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.Car-Project.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej. 1.10. SPRZEDAWCA – firma Car-Project z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 31, 31-636 Kraków. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6782802253, REGON 122849778, adres mailowy sklep@car-project.pl, numer telefonu 726-227-776 (opłata za połączenie wg cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – firma Car-Project z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 31, 31-636 Kraków. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6782802253, REGON 122849778, adres mailowy sklep@car-project.pl, numer telefonu 726-227-776 (opłata za połączenie wg cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres email oraz hasło.

2.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.5.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

2.5.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy.

3.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

3.3.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię, nazwisko, adres (miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego, nazwę, model oraz ilość zamawianego produktu, sposób dostawy oraz formę płatności.

3.4. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola Zamawiam.

3.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

3.6. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4. DOSTAWA

4.1 przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie ustalonym z kupującym.

4.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta

4.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

4.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy.

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: za pobraniem, przelewem bankowym (dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu/regulamin oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia).

5.2. Płatności online: „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A." 

Dostępne formy płatności: przelewy bankowe

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

5.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. ZWROTY

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny do 14 dni roboczych od daty dostarczenia zamówionego towaru. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Ponadto w składzie ilościowym i jakościowym takim jak otrzymał, z wyłączeniem zdania drugiego. Zakupiony towar powinien zostać odesłany wraz z wszelkimi elementami składowymi tj. dołączonymi częściami, instrukcjami, akcesoriami oraz oryginalnym opakowaniem, nawet jeśli zostało ono uszkodzone w ramach wykonywania czynności zwykłego zarządu. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy Car-Project Sylwester Wojciechowski, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 31, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta na jaki sklep Car-Project.pl ma zwrócić należność. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji ww. warunków sklep dokonuje w ciągu 7 dni zwrotu pieniędzy na podane konto. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej. Powyższe prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej na odległość i ma zastosowanie wyłącznie przy sprzedaży osobom fizycznym, które dokonują zakupów nie związanych z zawodową działalnością gospodarczą.

6.2. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości możliwe jest dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przesyłki, a w przypadku paczki za pobraniem po uiszczeniu zapłaty za towar kurierowi. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy w obecności kuriera sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół szkody. Jeden z nich powinien zostać u Klienta. Druk właściwy do tego celu powinien posiadać kurier, w przeciwnym razie należy odręcznie spisać oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania, gdzie zawarte będą również: data oraz podpisy Kupującego i kuriera. Protokół szkody jest ważnym dowodem w procesie reklamacji, jednakże nie jest on elementem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.

6.3 W przypadku towarów sprzedawanych pod zamówienie klienta / sprowadzanych na życzenie klienta - nie ma możliwości zwrotu towaru.

7. REKLAMACJE

7.1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.Car-Project.pl są objęte 2-letnią gwarancją producenta na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2 W razie stwierdzenia wady produktu należy go odesłać na adres sklepu wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym.

7.3. W ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego sklep ustosunkuje się do niego pisemnie.

7.4. Produkt wadliwy odsyłany jest do producenta, który jako gwarant decyduje o zasadności roszczeń.

7.5. Jeżeli producent uzna roszczenie reklamacyjne, uszkodzony produkt niezwłocznie wymieniany jest na nowy lub zwracana jest jego cena łącznie z kosztami wysyłki.

7.6. Sklep www.Car-Project.pl dokłada wszelkich starań, aby zgłoszenia reklamacyjne były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a zasadne roszczenia spełnione w możliwie najkrótszym terminie.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1 Składając zamówienie w sklepie www.Car-Project.pl Kupujący zgadza się na przechowywanie swoich danych osobowych i ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, ewentualnej reklamacji lub wymiany towaru.

8.2. Kupujący uprawniony jest do wglądu do swoich danych osobowych, dokonywać ich edycji lub zażądać zaprzestania ich wykorzystywania i ich usunięcia.

8.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) przechowywane dane nie będą przekazywane przez sklep innym podmiotom w żadnej formie z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, wymiany lub roszczenia gwarancyjnego oraz sytuacjach, kiedy towar wysyłany jest bezpośrednio od producenta do Kupującego z pominięciem sklepu www.Car-Project.pl

9. INFORMACJE KOŃCOWE

9.1. Produkty oferowane w sklepie www.Car-Project.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i legalnie wprowadzone na polski rynek.

9.2. Towary oferowane w sklepie objęte są gwarancją producenta.

9.3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

9.4 Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

9.5 Kwestie nieuregulowane w zasadach użytkowania sklepu www.Car-Project.pl regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl